headerphoto

DRYGAS

 

Τίτλος
Ανάπτυξη Βέλτιστων Βιο-αντιδραστήρων Ξηρής Αναερόβιας Χώνευσης, με Στόχο τη Συνολική Ενεργειακή Αξιοποίηση των Υπολειμμάτων της Μεσογειακής Υπαίθρου

Ακρώνυμο
DRYGAS

 

Tο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΜΕΠΑ – ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ) - Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΥΠΟΓΕΜ) είναι δικαιούχος του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Βέλτιστων Βιο-αντιδραστήρων Ξηρής Αναερόβιας Χώνευσης, με Στόχο τη Συνολική Ενεργειακή Αξιοποίηση των Υπολειμμάτων της Μεσογειακής Υπαίθρου» και ακρωνύμιο «DRYGAS» στo πλαίσιο της Δράσης 1.b.2 «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης» 2014 – 2020.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 499.063,50 € με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης» 2014 – 2020. Το ΕΛΚΕ - ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχει με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 175.551,50 €.

 

Το ΕΛΜΕΠΑ - ΕΛΚΕ- είναι Δικαιούχος του Εταιρικού σχήματος:

  • Enviroplan AE (ENV) - Συντονιστής Εταίρος
  • ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Αντικείμενο του DRYGAS είναι η ανάπτυξη ενός ξηρού αναερόβιου βιο-αντιδραστήρα (Solid State Anaerobic Bioreactor), που θα μπορεί να διαχειρίζεται με αυτοματοποιημένο και βέλτιστο τρόπο, το σύνολο των υπολειμμάτων της Μεσογειακής υπαίθρου (γεωργικής, κτηνοτροφικής, αγροτοβιομηχανικής και αστικής προέλευσης), να παράγει το μέγιστο δυνατό όγκο και βέλτιστης σύνθεσης βιοαέριο και να εξάγει χώνεμα εύκολα διαχειρίσιμο και αξιοποιήσιμο.

 

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

  • Να καθορίσει τις βέλτιστες λειτουργικές παραμέτρους, που θα επιτρέψουν τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος, και άρα να οδηγήσει στην ανάπτυξη / βελτιστοποίηση της ξηρής αναερόβιας χώνευσης ως τεχνολογία ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων της Μεσογειακής υπαίθρου.
  • Να μεταφράσει τις απαιτήσεις της βέλτιστης λειτουργίας, σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και συστήματα, που ως σύνολο θα μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη τουλάχιστον ενός τύπου ξηρού βιο-αντιδραστήρα υψηλής απόδοσης (περιβαλλοντικής, ενεργειακής και φυσικά οικονομικής).
  • Να αναπτύξει το κατάλληλο λογισμικό ελέγχου του αντιδραστήρα, ώστε να απαιτεί το μικρότερο δυνατό βαθμό ανθρώπινης επέμβασης και εξειδικευμένου προσωπικού, στη λειτουργία του.
  • Να συνθέσει όλα αυτά σε μια ή και περισσότερες πλήρως λειτουργικές πιλοτικές μονάδες, που θα οδηγήσουν στην εξαγωγή τελικών και αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων, ικανών να υποστηρίξουν την ταχύτερη δυνατή εμπορευματοποίηση του συστήματος.

 

Πιο αναλυτικά, αρχικά θα επιτευχθεί ο προσδιορισμός των βέλτιστων λειτουργικών παραμέτρων ξηρής αναερόβιας χώνευσης με στόχο τη μέγιστη δυνατή παραγωγή βιοαερίου, αξιοποιώντας το σύνολο των υπολειμμάτων που είναι διαθέσιμα στη Μεσογειακή λεκάνη. Στην συνέχεια θα λάβει μέρος ο σχεδιασμός, η σύνθεση, η δοκιμή και βελτίωση διαφορετικών ηλεκτρομηχανολογικών δομών, με στόχο να οδηγήσουν στην ανάπτυξη δύο βασικών τύπων ξηρών αναερόβιων αντιδραστήρων διαλείποντος έργου (batch mode), με το μέγιστο δυνατό βαθμό αυτοματοποιημένης λειτουργίας. Επίσης θα γίνει ανάπτυξη του λογισμικού που θα επιτρέψει την εμπορική και βιώσιμη ανάπτυξη των μονάδων αυτών και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης τους, με τη μικρότερη δυνατή απαίτηση για προσωπικό, ειδικευμένο και μη. Το λογισμικό θα αφορά το σύνολο της διεργασίας, δηλαδή τόσο την επιλογή και μίξη των υπολειμμάτων με βάση τη διαθεσιμότητά τους όσο και τον έλεγχο και λειτουργία του κάθε βιοαντιδραστήρα, με βάση πρώτες ύλες και συνθήκες λειτουργίας. Τέλος θα ακολουθήσει η λειτουργία των δύο πιλοτικών βιο-αντιδραστήρων με στόχο: α) την αποτύπωση των πραγματικών δυνατοτήτων τους, απαραίτητο στοιχείο για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση τους (περιβαλλοντική και οικονομική), β) τον εντοπισμό πιθανών αδύναμων σημείων κατασκευαστικά, που θα πρέπει να βελτιωθούν πριν την παραγωγή εμπορικών προϊόντων και μονάδων, και γ) την ολοκληρωμένη αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του λογισμικού, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την εμπορική έκδοση των βιο-αντιδραστήρων.

 

Αυτό που αναμένεται να εξαχθεί από την υλοποίηση του DRYGAS, είναι: α) μια ουσιαστική εμβάθυνση στη γνώση που αφορά τη διαδικασία, ειδικά για τα υπολείμματα που παράγονται στη Μεσογειακή λεκάνη, και β) ένα συστηματικό τεχνολογικό βήμα, που θα επιτρέψει την μεταφορά της γνώσης από το εργαστήριο στο πεδίο, επιτρέποντας την εμπορική ανάπτυξη της ξηρής αναερόβιας χώνευσης. Αυτός ο διπλός στόχος, ως συνδυασμός, θα δώσει και το βασικό αποτέλεσμα του DRYGAS που είναι εδραίωση της SS-AD, ως μιας εφικτής και αποδοτικής διεργασίας ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ