headerphoto

 Δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ
 Dianya
 T4H
 
 
 
 
 
 
 
Interreg

 

 

Σύνδεσμοι

 
Ημερολόγιο συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών (Β΄Εξάμηνο 2024)       Ανακοίνωση για την έκδοση ηλεκτρονικών Τιμολογίων       Ημερολόγιο συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών (Α΄Εξάμηνο 2024)       Ανακοίνωση για προσκόμιση Παραστατικών & Διαδικασίες Τέλους Έτους 2023       Ανακοίνωση για τους Ετήσιους Προϋπολογισμούς 2024       Ανακοίνωση για διαδικασία προμηθειών       Ανακοίνωση για επικαιροποίηση οδηγιών μετακινήσεων       Έγκριση διαδικασίας κλεισίματος έργων/κύκλων ΠΜΣ και έργων ΚΕΔΙΒΙΜ        Παράταση του χρονικού διαστήματος ηλεκτρονικής συμπλήρωσης φύλλων χρονοχρέωσης παρελθόντων μηνών       Λειτουργία ΕΛΚΕ κατά τον Αύγουστο 2023       Οδηγίες για Timesheets και Εντολές Πληρωμών στο WebRescom       Ανακοίνωση για ηλεκτρονική συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης       Πολιτική Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου      
 

The (temporary) license for XModPro has expired.

 

Slideshow Image 1 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

Σκοπός

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.

 

 

Στρατηγική Έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ

 

Η ερευνητική στρατηγική του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), εκτός από την αναγνώριση της ανάγκης για να ενθαρρύνει την έρευνα που βασίζεται στην επιστημονική περιέργεια, εστιάζει στην καινοτόμα διεπιστημονική ερευνητική διερεύνηση με στόχο να δημιουργήσει άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, οφέλη στην εθνική κοινωνία και οικονομία και την ανθρωπότητα γενικότερα, και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις θεμελιώδεις αξίες μας.

Η ερευνητική πολιτική του ΕΛΜΕΠΑ εστιάζει στην δημιουργία κουλτούρας ποιότητας και αριστείας. Απαιτεί, ως εκ τούτου την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και την αναγνώριση ότι η συμβολή των όσων ο καθένας από εμάς είναι σε θέση να συνεισφέρει είναι πολύ μεγαλύτερη όταν γίνεται σε συνεννόηση.

Η πολιτική αυτή στηρίζεται:

 • στο σεβασμό της εξειδικευμένης γνώσης, ενώ προωθεί τη κατάργηση των εμποδίων για τη διασταύρωση της (cross-fertilization),
 • στην υποστήριξη της σύνθεσης της νέας γνώσης, τόσο εντός όσο και μεταξύ των επιστημονικών τομέων και κλάδων που θεραπεύει,
 • στη διευκόλυνση των συλλογικών, συνεργατικών πρακτικών εργασίας, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες και προοπτικές υψηλού επιπέδου έρευνας.

Η πολιτική ποιότητας εστιάζει στην εσωτερική οργάνωση των ερευνητικών μονάδων του Ιδρύματος και βασίζεται σε εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τα οποία εγγυώνται, μέσω διαδικασιών που συνεχώς βελτιώνονται, την παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας.

Η πολιτική αριστείας τροφοδοτεί με κίνητρα το ανθρώπινο δυναμικό και αφορά στην ενθάρρυνση της επιστημονικής διάκρισης των ερευνητών σε όλα τα πεδία. Η επιβράβευση των υψηλών ατομικών επιδόσεων, η δημιουργία νέων ερευνητικών ομάδων, η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτομία, είναι συστατικά της πολιτικής αριστείας.

Ως αποτέλεσμα, η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος εστιάζει σε βασική, τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Ταυτόχρονα προωθεί την ευρύτερη δυνατή διεπιστημονική συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς.

Η πολιτική έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ αποσκοπεί:

 • Στην υποστήριξη της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας.
 • Στην προώθηση της αριστείας των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων, για την παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων με διεθνή αναγνώριση.
 • Στη δημιουργία κατάλληλου ερευνητικού περιβάλλοντος για όλους τους ερευνητές του ΕΛΜΕΠΑ με υποστηρικτικές δράσεις σχετικά με την υποβολή και διαχείριση ερευνητικών έργων, στη δημιουργία μεγάλων ιδρυματικών υποδομών, στην κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Στην υποστήριξη της Έρευνας και των δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας, διάχυσης γνώσης προς άλλους δημόσιους ερευνητικούς φορείς και στην κοινωνία γενικότερα.
 • Στην ανταγωνιστική ανταπόκριση του ΕΛΜΕΠΑ σε διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων.

Οι Ερευνητές του ΕΛΜΕΠΑ έχουν σήμερα εκτεταμένες επιστημονικές δραστηριότητες σε συνεργασία και με ξένες ερευνητικές ομάδες που έχουν οδηγήσει αφ’ ενός σε σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα και αφ’ ετέρου στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με διεθνή αναγνώριση.

Τα κονδύλια από τα Ερευνητικά - Αναπτυξιακά Έργα ανήλθαν το 2013-2015 στα 20 εκατ. ευρώ περίπου, ποσό που είναι μεγαλύτερο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις μαζί.

Τα παραπάνω αποδεικνύουν την πολύ καλή θέση του ΕΛΜΕΠΑ στον τομέα της έρευνας ανάμεσα στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ταυτόχρονα όμως, οι σημαντικές διακρίσεις στο διεθνή χώρο των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του καθώς και των φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ αποτελούν τα καλύτερα πειστήρια της απήχησης της έρευνας που διεξάγεται στα εργαστήρια και τις ερευνητικές μονάδες του Ιδρύματος.

Η Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα στο ΕΛΜΕΠΑ εστιάζεται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής, στις επιστήμες μηχανικού, στις επιστήμες υγείας, στις επιστήμες γεωπονίας και περιβάλλοντος, στις επιστήμες υλικών, στις θετικές επιστήμες, στις οικονομικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΜΕΠΑ σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ιδρύματος έχει σχεδιάσει και σταδιακά προωθεί ένα σύνολο από εργαλεία υλοποίησης της ερευνητικής στρατηγικής της αλλά και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας, όπως:

 1. Θεσμοθέτηση ερευνητικών δομών.
 2. Πρόγραμμα εσωτερικής χρηματοδότησης έρευνας.
 3. Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων για συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή πιστοποίηση εργαστηρίων (π.χ. απόκτηση πιστοποίησης ISO).
 4. Υποστήριξη συνεδρίων και λοιπών δράσεων προβολής των αποτελεσμάτων έργων όπου κρίνεται σκόπιμο.
 5.  Ενεργή συμμετοχή σε δράσεις περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας (π.χ. εκπροσώπηση σε περιφερειακά όργανα).
 6. Προώθηση διεπιχειρησιακών συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς.
 7. Ενεργή υποστήριξη των Ερευνητών στην υποστήριξη των Ερευνητικών Υποδομών του «Εθνικού Οδικού Χάρτη» και άλλες διεθνείς δράσεις υψηλής αναγνωσιμότητας και σημασίας (flagships) των Ερευνητών μας.
 8. Ουσιαστική υποστήριξη ερευνητών για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (spin - off) σε επιλεγμένες περιοχές.

Παράλληλα, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΜΕΠΑ καταβάλει συνεχώς προσπάθειες για βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των Ερευνητών στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων και στη διαχείριση των έργων Έρευνας και Ανάπτυξης.

 

Ερευνητικές περιοχές

Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα εργαστήρια και οι ερευνητικές μονάδες του ΕΛΜΕΠΑ αναγράφονται στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές σελίδες τους (www.hmu.gr).

Τελευταίες Ανακοινώσεις